TOWARZYSTWO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA 

ZARZĄD NASZE CELE KRONIKA STATUT OFERTA KONTAKT ODDZIAŁY

 

 
 

                                          STATUT

 

DEKLARACJA IDEOWA


STATUT


Postanowienia ogólne


Cele i sposoby działania


Cele Towarzystwa 


Sposoby realizacji celów
Towarzystwa 


Członkowie, ich prawa i
obowiązki 


Władze Towarzystwa


Krajowy Zjazd Delegatów  


Zarząd Główny 


Główna Komisja Rewizyjna 


Oddziały Terenowe
Towarzystwa 


Majątek Towarzystwa 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA   IDEOWA
TOW
ARZYSTWA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
(z 1981 r, z poprawkami z 1989
, 1992 i 1995 roku)

             Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) zrzesza ludzi dążących do usunięcia zjawiska sztucznych poronień oraz ich przyczyn przez upowszechnianie naturalnego planowania rodziny i kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.

             TOR opowiada się za naturalnym planowaniem rodziny, które w żadnym wypadku  nie narusza zdrowia małżonków ani środowiska naturalnego, w którym dochodzi do poczęcia dziecka i nie jest sprzeczne z normami jakiegokolwiek systemu etycznego.

             Naturalne planowanie rodziny umożliwia małżonkom zaplanowanie poczęcia lub rezygnację z poczęcia dziecka. Przeżywanie przez małżonków wspólnej odpowiedzialności za dar rodzicielstwa sprzyja rozwojowi wielopoziomowych więzi miłości obejmujących całą osobowość. Ponadto należy podkreślić, że współcześnie proponowane metody naturalnego planowania rodziny są wysoce efektywne i możliwe do stosowania przez cały okres dojrzałego życia kobiety bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Właściwe nauczanie tych metod przez dobrze przeszkolonych ludzi (również tych bez wykształcenia medycznego) daje realną szansę ich upowszechnienia w skali całego społeczeństwa.

             Wymienione zalety naturalnego planowania rodziny dają mu zdecydowaną przewagę nad metodami antykoncepcyjnymi, których stosowanie jest tylko pozornie łatwe. Osoby korzystające z antykoncepcji są uzależnione od możliwości zakupu odpowiednich środków antykoncepcyjnych oraz podporządkowane konieczności poddawania się badaniom lekarskim i laboratoryjnym.

             Leczenie skutków ubocznych i powikłań należy również wliczyć do kosztów stosowania antykoncepcji. Z tych względów oparcie kilkudziesięcioletniego współżycia małżeńskiego na antykoncepcji jest niedopuszczalne z medycznego punktu widzenia i nie jest akceptowane przez kobiety. W większości przypadków antykoncepcja stanowi niesprawiedliwe obciążenie kobiety i zagraża nie tylko jej zdrowiu, ale także zdrowiu później poczętych dzieci.

             Posługiwanie się metodami i praktykami antykoncepcyjnymi oraz ukrytymi pod tą nazwą środkami wczesnoporonnymi jest sprzeczne z uznawanym przez TOR systemem wartości etycznych, gdyż sprowadza osobę ludzką do przedmiotu użycia i tym samym narusza najgłębsze poziomy miłości małżeńskiej.

             Mentalność antykoncepcyjna wyrasta z lęku przed płodnością, która jest istotnym elementem zdrowia kobiety i mężczyzny. Taka mentalność jest wyrazem niewiary w możliwość sterowania przez człowieka swoim zachowaniem seksualnym, sprzyja kształtowaniu postawy przeciwnej posiadaniu potomstwa i prowadzi do akceptacji wykonywania sztucznych poronień. Potwierdzają to doświadczenia wysoko rozwiniętych krajów Zachodu, gdzie mimo szeroko udostępnionej antykoncepcji, wprowadzono ustawy dopuszczające wykonywanie sztucznych poronień. Natomiast korzystanie z naturalnego planowania rodziny sprzyja kształtowaniu postawy szacunku dla życia każdej istoty ludzkiej oraz odpowiedzialności za poczęcie dziecka i jego prawidłowy rozwój.

             Sztuczne poronienia są głównie wynikiem nieodpowiedzialności i niedojrzałości psychoseksualnej. Cechuje się ona ograniczaniem życia płciowego do jego funkcji doznaniowych oraz negatywnym nastawieniem do macierzyństwa i ojcostwa. Wiąże się to z instrumentalnym traktowaniem drugiego człowieka i jest skierowane przeciw dziecku poczętemu.

             TOR - szanując godność każdej istoty ludzkiej, zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim manipulacjom genetycznym, a także sztucznym ingerencjom w poczęcie człowieka.

             TOR uważa, że ryzyko badań prenatalnych jest usprawiedliwione tylko wówczas, gdy jest podejmowane w trosce o zdrowie i życie dziecka poczętego poddanego takim badaniom.

             TOR w swych działaniach ma na celu kształtowanie godnych człowieka wzorów zachowań w sferze życia płciowego, które służą tworzeniu i pogłębianiu międzyosobowych więzi w małżeństwie i rodzinie oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem.

             TOR uważa, że planowanie rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo jest tak trudnym problemem medycznym i społecznym, że wymaga włączenia wszystkich sił człowieka i jest wymogiem etyki niezależnie od światopoglądu. Członkowie TOR nie ukrywają faktu, że wielu kształtowało swoje postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa czerpiąc z ducha Ewangelii.

            TOR chce być otwarty na potrzeby ludzi o odmiennych światopoglądach uważając, że dla wszystkich ludzi odpowiedzialne przekazywanie życia jest zawsze dobrem, a sztuczne poronienia są zawsze złem. W pełnym szacunku dialogu TOR chce dzielić się z nimi tym dobrem.

             TOR uważa, że tak podstawowa zasada moralna, jak poszanowanie dla życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest  głęboko wpisana w sumienia wszystkich ludzi. Zasada ta wynika z prawa naturalnego i jest sformułowana w Przykazaniu Bożym - "Nie zabijaj". Życie ludzkie jest najwyższym dobrem doczesnym, a jego ochrona powinna stanowić fundament każdego humanitarnego systemu prawnego. Prawo naturalne jest prawem niezbywalnym i nie może być naruszane ze względu na ochronę jakichkolwiek dóbr podrzędnych.

             Troska o zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci, we wszystkich okresach rozwoju, od momentu poczęcia zaczynając, rozstrzyga o prawidłowym rozwoju osobowym młodego pokolenia, które będzie decydowało o przyszłości społeczeństwa i państwa.

             Akceptując w pełni przesłania zawarte w encyklikach: HUMANAE VITAE i EVANGELIUM VITAE  TOR uznaje, że:

 1.   Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia i zawsze jest bezcenne i niepowtarzalne.

 2.   Człowiek jako osoba ludzka nie może być traktowany przedmiotowo przez kogokolwiek.

 3.   Rodzina jest podstawową wspólnotą osób i naturalnym środowiskiem koniecznym dla rozwoju człowieka, a państwo i wszelkie organizacje
       oraz grupy społeczne powinny być służebne w stosunku do niej.

 4.   Naturalne planowanie rodziny, a nie regulacja urodzeń, jest jedyną drogą realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

5.   Matka i ojciec mają  prawo i obowiązek wspólnego wychowywania dzieci.

 6.   Praca domowa i wysiłek wychowawczy każdej kobiety-matki (rodziców) jest działaniem o najwyższych wartościach, co powinno być w pełni
      
uwzględnione
w polityce społecznej państwa.

STATUT    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T
TOWARZYSTWA  ODPOWIEDZIALNEGO  RODZICIELSTWA
 
z poprawkami uchwalonymi przez II i III Zjazd  Delegatów

         I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.   Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (w skrócie TOR), dalej zwane także Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym
         i posiada osobowość  prawną.
§ 2.   Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej.
§ 3.  
Towarzystwo jest zarejestrowane w Szczecinie, a jego siedziba jest zmienna i rozstrzyga o niej miejsce zamieszkania urzędującego
         w danej kadencji Prezesa ZG TOR.

§ 4.  
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych, które po spełnieniu  warunków ustawowych uzyskują osobowość prawną.
§ 5.  
Towarzystwo ma charakter zarówno społeczny, jak i naukowy. 
§ 6.  
Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
§ 7.  
Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną.
§ 8.   Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów Towarzystwa używają pieczęci podłużnych z podanym adresem swojej siedziby.
§ 9.  
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o tym samym lub podobnym profilu działalności.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10.  Cele Towarzystwa:


1.
   Przygotowanie młodzieży do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na ofiarnej  miłości i wzajemnym szacunku małżonków.
2.
  Upowszechnianie świadomości o niezbywalnym prawie do życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz dążenie do
      wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń prawnych i socjalnych w tym względzie.

3.
   Uświadamianie społeczeństwu istoty sztucznych poronień jako niszczenie życia niewinnych i bezbronnych istot ludzkich, a także ich różnorodnych
      negatywnych następstw.

4.
   Upowszechnianie naturalnego planowania rodziny, którego stosowanie jest zgodne z normami etycznymi, sprzyja rozwojowi dojrzałej osobowości
      i miłości małżeńskiej i nie szkodzi zdrowiu.

5.
   Rzetelne informowanie o istocie działania i szkodliwych następstwach stosowania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.
6.   Kształtowanie postaw sprzyjających posiadaniu potomstwa oraz podejmowanie działań dla zapewnienia podstawowych praw i potrzeb wszystkich
      dzieci, co rozstrzyga o prawidłowości rozwoju osobowego młodego pokolenia i gwarantuje rozwojową strukturę demograficzną społeczeństwa.

7. 
Podejmowanie inicjatyw dla dobra rodziny.

§ 11.   Sposoby realizacji celów Towarzystwa:
 

1.   Organizowanie kursów, wykładów, prelekcji i spotkań dyskusyjnych upowszechniających odpowiedzialne rodzicielstwo.
2.  Kształcenie i dokształcanie nauczycieli naturalnego planowania rodziny, a także prelegentów i wykładowców upowszechniających
      odpowiedzialne rodzicielstwo.

3.
   Przygotowywanie pomocy szkoleniowych w postaci: planszy, przeźroczy, kaset magnetofonowych i magnetowidowych, filmów, programów
      kursów oraz ustalanie  kryteriów egzaminów weryfikacyjnych.

4.
   Wydawanie biuletynów, czasopism, publikacji popularnych i naukowych  zarówno oryginalnych jak i przekładów.
5.
   Udział w badaniach naukowych dotyczących szeroko pojętej tematyki rodzinnej, a zwłaszcza naturalnego planowania rodziny oraz sytuacji
      demograficznej.

6.
   Współdziałanie ze szkolnictwem, instytucjami wychowawczymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami
      społecznymi oraz osobami nie zrzeszonymi, w procesie kształtowania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.

7.
  Organizowanie poradni odpowiedzialnego rodzicielstwa (naturalnego planowania rodziny) we współdziałaniu z placówkami służby zdrowia.
8.
   Współdziałanie z organami administracyjnymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia, Kościołem katolickim i innymi związkami
      wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które organizują opiekę nad rodzinami wielodzietnymi, kobietami
      ciężarnymi, samotnymi matkami oraz tymi, które ułatwiają  tworzenie rodzin zastępczych i przysposabianie dzieci.

9.  
Wykorzystywanie środków społecznego przekazu do realizacji celów Towarzystwa oraz przeciwdziałanie szerzeniu w nich treści
      pornograficznych, wulgarnych i okrutnych.

10.
Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia właściwej ochrony prawnej i  socjalnej rodziny i dzieci.
11.
Współdziałanie z Polakami za granicą w upowszechnianiu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
12.
Współpraca z organizacjami i osobami nie zrzeszonymi z zagranicy, w realizacji celów Towarzystwa.
13.
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
III.  CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 12. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13. 


1.
   Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia o nienagannej postawie moralnej, która zaakceptuje treść Deklaracji Ideowej i 
      zgłosi chęć realizowania zadań statutowych Towarzystwa.

2.
   Przyjęcie na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd po przedstawieniu opinii o kandydacie przez dwóch wprowadzających członków
      zwyczajnych.

3.
   Członkiem zwyczajnym staje się członek założyciel z chwilą zarejestrowania Towarzystwa, chyba, że wyraził wolę  stania się członkiem
       wspierającym.
§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.
2.
Osoba fizyczna przyjmowana jest na członka wspierającego przez Zarząd Oddziału Terenowego na podstawie pisemnej deklaracji, w której
    sama określa wysokość dobrowolnych składek. Osoba taka powinna dążyć do osiągnięcia kwalifikacji umożliwiających realizację zadań
    statutowych.

3.
Osoba prawna przyjmowana jest przez Zarząd Oddziału Terenowego na podstawie pisemnego zgłoszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody
    Prezydium Zarządu Głównego oraz po pisemnym określeniu sposobu wspierania działalności Towarzystwa.

§ 15.

1.
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona na polu działalności Towarzystwa.
2.
Godność Członka Honorowego nadaje Prezydium Zarządu Głównego.


§ 16.


 1.
Członek zwyczajny ma prawo:
  
a). udziału w zebraniach, konferencjach i zjazdach,
  
b). czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.

2.
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  
a). przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz  Towarzystwa.
  
b). aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych,
  
c). opłacać regularnie składki członkowskie.

3.
Przynależność członka zwyczajnego ustaje z chwilą:
  
a). dobrowolnego wystąpienia,
  
b). skreślenia z listy członków przez właściwy Zarząd Oddziału w związku z zaleganiem w płaceniu składek członkowskich przez okres
        jednego roku,
  
c). wykluczenia przez właściwy Zarząd Oddziału w związku z nie przestrzeganiem Statutu lub uchwał władz Towarzystwa, działaniem na
        szkodę Towarzystwa, a  także w razie utraty praw publicznych i obywatelskich.

4.
Wykluczenie i skreślenie z listy członków może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego. W razie nie zgłoszenia się w ciągu
     miesiąca, Zarząd Oddziału Terenowego podejmuje decyzję zaocznie.
5. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji o     wykluczeniu do Prezydium Zarządu Głównego w terminie 30 dni,
     którego decyzja jest ostateczna.

§ 17.

1. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach i zjazdach Towarzystwa z głosem doradczym.
2.
Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają za pośrednictwem swych przedstawicieli.
3.
Członkostwo wspierające osoby fizycznej ustaje wskutek wystąpienia lub z powodu  nie płacenia przez rok czasu dobrowolnie
    zadeklarowanych składek.

4.
Skreślenia z listy członka wspierającego będącego osobą fizyczną dokonuje właściwy Zarząd Oddziału, od której to decyzji przysługuje prawo
    odwołania się w terminie 30 dni.

5.
Członkostwo wspierające osoby prawnej ustaje z chwilą wystąpienia, utraty osobowości prawnej lub skreślenia przez Zarząd Główny, na
     wniosek Zarządu Oddziału, z powodu nie wypełnienia podjętych zobowiązań.

WŁADZE  TOWARZYSTWA

 

 

 


§ 18.  IV.  WŁADZE  TOWARZYSTWA

1. Władzami Towarzystwa są:
  
a). Krajowy Zjazd Delegatów,
  
b). Zarząd Główny,
  
c). Główna Komisja Rewizyjna.

2.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.
Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczących
    zmian  w statucie lub rozwiązania Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów.

KRAJOWY  ZJAZD  DELEGATÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   KRAJOWY  ZJAZD  DELEGATÓW

 § 19.

    Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
2.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
3.
 Wybór Prezesa Zarządu Głównego.
4.
Wybór Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
5.
Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa oraz podejmowanie stosownych uchwał.
6.
Ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji.
7.
Uchwalanie zmian w Statucie.
8.
Prawo do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20.

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
    
a). delegaci wybrani na zebraniach - zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny - z głosem decydującym,
    
b). członkowie władz Towarzystwa, członkowie zwyczajni, wspierający i osoby zaproszone - z głosem doradczym.

2.
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny przynajmniej 1 raz na 4 lata.
3.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu zawiadamia Delegatów Prezydium Zarządu Głównego co najmniej na 1 miesiąc przed terminem
     Zjazdu.

§ 21.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany:
  
a). z inicjatywy Zarządu Głównego,
  
b). na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

2.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Prezydium Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od daty
    zgłoszenia wniosku, obradując  nad  sprawami dla których został zwołany. 

§ 22.
 Krajowy Zjazd Delegatów w przypadku nieobecności więcej niż połowy delegatów jest prawomocny w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Nie może jednak wówczas podejmować prawomocnych uchwał  dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa.

ZARZĄD  GŁÓWNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B. ZARZĄD  GŁÓWNY
 

§ 23.
Zarząd Główny składa się z Prezydium oraz Rady Prezesów Oddziałów.

 § 24.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy podejmowanie zasadniczych decyzji o działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy Zjazdami Delegatów, a zwłaszcza:

1. 
Ustalanie głównych zadań bieżących Towarzystwa.
2.
  Uchwalanie wysokości minimalnych składek członkowskich, jak również rozmiarów   świadczeń finansowych na rzecz Zarządu Głównego.
3.
  W razie zwolnienia stanowiska w Prezydium Zarządu Głównego, wybranie następcy.
4.
  Rozstrzyganie o ewentualnym powiększeniu składu Prezydium o nowych członków, w przypadku rozszerzenia jego działalności.
5.
  W razie konieczności, podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa.
6.
  Rozstrzyganie w imieniu Towarzystwa o zawieraniu długofalowych porozumień o współpracy z innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 25.
Zarząd Główny podejmuje swoje decyzje podczas zebrań, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z pracy Oddziałów Towarzystwa.

    1.  Zebrania są organizowane w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2.
  Wszystkich członków Zarządu obowiązuje obecność na zebraniach, a w razie niemożności przybycia, należy zapewnić obecność
     upoważnionego zastępcy lub w inny sposób utrzymać kontakt z Zarządem Głównym.

3.
  Uchwały Zarządu Głównego podjęte w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26.

Prezydium Zarządu Głównego składa się z: prezesa, wiceprezesa i skarbnika oraz członków w liczbie zależnej od potrzeb.

§ 27.
Do zakresu działalności Prezydium Zarządu Głównego należy:

1.
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.
Kierowanie działalnością statutową Towarzystwa w okresach pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego, zgodnie z jego uchwałami oraz
    uchwałami Krajowego Zjazdu  Delegatów.
3. Ustalanie zakresu kompetencji swoich członków.
4.
Uchwalanie regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych Towarzystwa.
5.
Powoływanie nowych Oddziałów oraz inspirowanie ich działalności statutowej.
6.
Prawo do uchylania uchwał władz Oddziałów oraz zawieszanie działalności Zarządu Oddziału, jeżeli jest ona niezgodna ze statutem lub w
    inny sposób szkodzi interesom  Towarzystwa.

7.
Upoważnianie poszczególnych członków Towarzystwa do podejmowania określonych działań w imieniu Towarzystwa.
8.
Nadawanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa.
9.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium, Towarzystwo jest reprezentowane przez Prezesa lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 28.  
1.
Zebrania Prezydium Zarządu Głównego winny odbywać się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 4 miesiące.
2. Zebrania Prezydium są zwoływane z inicjatywy Prezesa lub co najmniej 1/3 liczby Członków Prezydium.
3.
Uchwały Prezydium podjęte w drugim, wcześniej zapowiedzianym terminie zebrania, są ważne niezależnie od liczby obecnych członków
    Prezydium.

§ 29.
W zebraniach Zarządu Głównego oraz jego Prezydium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, poszczególni członkowie Towarzystwa, a obecność Głównej Komisji Rewizyjnej jest zalecana.

GŁÓWNA  KOMISJA  REWIZYJNA

 

 

 

 

 


C.   GŁÓWNA  KOMISJA  REWIZYJNA

 § 30.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w razie potrzeby także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 31.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.
Kontrola i ocena całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej.
2.
Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych.
3.
Składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów z działalności Zarządu Głównego oraz przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium
    dla ustępującego Zarządu Głównego.

4.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego
    Prezydium.

ODDZIAŁY  TERENOWE  TOWARZYSTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V.  ODDZIAŁY  TERENOWE  TOWARZYSTWA

§ 32.
Towarzystwo tworzy Oddziały Terenowe. Do założenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 7 członków założycieli, którzy wystąpią do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o powołanie Oddziału.

§ 33.

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
  
a). Walne Zebranie Członków,
  
b). Zarząd Oddziału,
  
c). Komisja Rewizyjna.

2.
Postanowienia  § 18. pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 34.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.
  Uchwalenie głównych sposobów realizacji celów statutowych Towarzystwa przez  dany Oddział.
2.
  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Oddziału.
3.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4.
Wybór Zarządu Oddziału, Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
5.
  Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał.
6.
 Uchwalanie wysokości składek  członkowskich.

§ 35.

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
  
a). z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
  
b). z głosem doradczym - członkowie władz Oddziału i władz naczelnych Towarzystwa, członkowie honorowi, wspierający i osoby zaproszone.

2.
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.
3.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
4.
W przypadku nieobecności więcej niż połowy członków, Walne Zebranie Oddziału może być prawomocne w drugim, uprzednio
    zapowiedzianym terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 36.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:
  
a). z inicjatywy Zarządu Oddziału,
  
b). na żądanie Zarządu  Głównego,
  
c). na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  
d). na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Oddziału.

2.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. Ze
    branie obraduje nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 37.
Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:
1. 
Organizowanie praktycznej realizacji statutowych celów Towarzystwa.
2.
 Przyjmowanie nowych członków, a w razie potrzeby podejmowanie uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka będącego osobą fizyczną  
     (patrz § 17).

3.
Wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa i Walnych Zebrań Oddziału.
4.
Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu oraz Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
5.
Zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału.
6.
Powoływanie sekcji tematycznych, których kierujący są uprawnieni do nawiązywania współpracy z innymi Oddziałami, organizacjami,
    instytucjami i grupami nieformalnymi w celu osiągania założonych celów.

§ 38.

1. Zarząd Oddziału kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2.
Zarząd Oddziału liczy od 2 do 7 członków, w zależności od liczebności Oddziału i decyzji Walnego Zebrania.
  
a). Jeżeli Oddział liczy od 7 do 15 członków, jego Zarząd składa się tylko z prezesa i skarbnika, wówczas Walne Zebrania Członków winny się
        odbywać przynajmniej raz  na  4 lata.
  
b). W Oddziałach liczących od 16 do 30 członków, Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona skarbnika i sekretarza, a w miarę potrzeby 1
        - 2 wiceprezesów.
  
c). W Oddziałach liczących ponad 30 członków Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes,
        skarbnik i wiceprezes, oraz określona przez Walne Zebranie liczba członków. Prezydium kieruje pracą Oddziału pomiędzy Zebraniami
        Zarządu.
  
d). Zebrania Zarządów Oddziałów, wymienionych w punktach b i c, odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na  kwartał.

§ 39.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału i wybiera ze swego grona
    Przewodniczącego.
2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału jest analogiczny do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej, z tą różnicą, że odnosi się
    do Oddziału.

MAJĄTEK   TOWARZYSTWA

 

 

 

 

 

 


VI.   MAJĄTEK   TOWARZYSTWA

§ 40.
Majątek Towarzystwa stanowią: fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

§ 41.
Na fundusze składają się:
a). wpływy ze składek członkowskich,
b). wpływy z działalności statutowej,
c). darowizny i dotacje,
d). wpływy z działalności gospodarczej.

§ 42.

1.
Do składania oświadczeń w zakresie spraw finansowych i majątkowych Towarzystwa upoważniony jest prezes ZG.
2. Do ważności świadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Prezesa oraz Skarbnika lub
    innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.