TOWARZYSTWO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA 

ZARZĄD NASZE CELE KRONIKA STATUT OFERTA KONTAKT ODDZIAŁY

 

 
NASZE CELE
 


Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR)
jako najstarsza, (zarejestrowana i posiadająca osobowość prawną) organizacja pro-rodzinna w Polsce, działa w kilku oddziałach terenowych na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez kształtowanie postaw respektujących ekologię prokreacji z wykorzystaniem praktycznej znajomości metod naturalnego planowania rodziny.

TOR za swe główne kierunki działalności uznaje:

- umacnianie małżeństwa i rodziny poprzez upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań w całym obszarze 
  ludzkiej seksualności,

- nauczanie i upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny,
- budzenie szacunku dla życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci,
- kształcenie specjalistów do prowadzenia terapii dla osób zranionych utratą dziecka (Oddział IIPLCARR).

TOR opowiada się za ekologią prokreacji, której głównym kierunkiem jest naturalne planowanie rodziny, w niczym  nie naruszające zdrowia małżonków ani środowiska naturalnego, w którym dochodzi do poczęcia dziecka, i która nie jest sprzeczna z normami jakiegokolwiek systemu etycznego.  

TOR zrzesza ludzi dążących do usunięcia zjawiska sztucznych poronień oraz ich przyczyn przez upowszechnianie naturalnego planowania poczęć (bez kalendarzyka małżeńskiego) i kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.

TOR - szanując godność każdej istoty ludzkiej, zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim manipulacjom genetycznym, a także sztucznym ingerencjom w poczęcie człowieka. 

TOR uważa, że ryzyko badań prenatalnych jest usprawiedliwione tylko wówczas, gdy jest podejmowane w trosce o zdrowie i życie dziecka poczętego, poddanego takim badaniom. 

TOR w swych działaniach ma na celu kształtowanie godnych człowieka wzorców zachowań w sferze życia płciowego, które służą tworzeniu i pogłębianiu międzyosobowych więzi w małżeństwie i rodzinie oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. 

TOR uważa, że planowanie rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo jest tak trudnym problemem medycznym i społecznym, że wymaga włączenia wszystkich sił człowieka i jest wymogiem etyki niezależnie od światopoglądu. Członkowie TOR nie ukrywają faktu, że wielu kształtowało swoje postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa czerpiąc z ducha Ewangelii. 

TOR chce być otwarte na potrzeby ludzi o odmiennych światopoglądach uważając, że dla wszystkich ludzi odpowiedzialne przekazywanie życia jest zawsze dobrem, a sztuczne poronienia są zawsze złem. W pełnym szacunku dialogu TOR chce dzielić się z wszystkimi tym dobrem. 

TOR uważa, że tak podstawowa zasada moralna, jak poszanowanie dla życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest głęboko wpisana w sumienia wszystkich ludzi. Zasada ta wynika z prawa naturalnego i jest sformułowana w Przykazaniu Bożym - "Nie zabijaj". Życie ludzkie jest najwyższym dobrem doczesnym, a jego ochrona powinna stanowić fundament każdego humanitarnego systemu prawnego. Prawo naturalne jest prawem niezbywalnym i nie może być naruszane ze względu na ochronę jakichkolwiek dóbr podrzędnych.  

Troska o zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci, we wszystkich okresach rozwoju, od momentu poczęcia zaczynając, rozstrzyga o prawidłowym rozwoju osobowym młodego pokolenia, które będzie decydowało o przyszłości każdego społeczeństwa, państwa i narodu.